TË DHËNAT NË GJEOPORTAL


 

Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i parcelave, Numri parceles, Rruge, Emer rruge, Adrese, Vendbanim, Hekurudhe, Lume, Liqe, Dendesia e popullsise, Popullsia per komune, Popullsia per vendbanim, Numri i femrave per komune, Numri i meshkukjve per komune, Ujesjelles, Ndricimi, Hotspotet e reduktuara, Zonat e mbrojtura, Zonat e vecanta, Zonimi i parkut Mali Sharr.

Pažnja: Kako bi ste nesmetanopretraživali Geoportal, molimo vas koristite google Chrome ili Moyila Firefox pretraživaće !