Si të regjistrohesh?

Për tu regjistruar në Gjeoportal, klikoni butonin "logohu". Pas asaj do u paraqiten disa tabela, ndërsa nën to edhe butoni "krijo llogari". . Klikimi në butonin "krijo llogari" do u dërgoj te forma e regjistrimit ku ju duhet të plotësoni fushat e kërkuara me informacione të sakta. Pas plotësimit të këtyre fushave, klikoni butonin "ruaj". Nëse keni plotësuar fushat në mënyrë të saktë, në ekran do u paraqitet konfirmimi mbi krijimin e llogarisë suaj, si dhe fjalëkalimi për llogarinë tuaj. . 


Si të shkarkoj të dhëna

Për të shkarkuar të dhëna, shfrytëezuesi duhet të jetë i regjistruar. Po ashtu ai duhet të dijë konceptin e selektimit dhe shkarkimit të të dhënave të cilat janë përshkruar në doracakun për përdorim të Gjeoportalit i cili mund të gjinden na ballinën e gjeoportalit. Shfrytëzuesi mund të shkarkojë të dhëna raster dhe vektor. 


Pse të regjistrohesh?

Gjeoportali foron të dhëna për shfrytëzues të regjistruar dhe shfrytëzues anonim. Ata që nuk janë regjistruar mundet të shfrytëzojnë vetëm funskionet bazike si që janë kërkimi dhe leximi i të dhënave. SHfrytëzuesit e regjistruar pos funskioneve bazike të sipër përmendura, mund edhe të shkarkojnë dhe ngrakojnë të dhëna. 


Si të kërkoj të dhëna?

Kërkimi i të dhënave mund të bëhet në mënyrë të thjeshtë dhe të avancuar. Kërkimi i të dhënave mund të bëhet përmes shtpyjes së butonit "kërko dhe paraqit", përmes kutizës së kërkimit në anën e djathtë sipër (për adresa), përmes klikimit të drejtë për drejtë në hartë, etj. 


Si të navigoj Gjeoportalin?

Nëse dëshironi ti qaseni hartës për të kërkuar dhe parë të dhëna gjeografike, ose klikoni në hartën që është paraqitr në faqen e parë të Gjeoportalit, ose klikoni në butonin "kërko dhe paraqit" i cili ju dërgon drejt te harta e Republikës së Kosovës. Respektivisht, pasi që të hyni në geoportal.rks-gov.net do të paraqitet faqja me disa informacione dhe harten e Republikës së Kosovës në të cilën janë të dukshme Komunat. Me kalimin me miushin (mouse) mbi Komunë do të paraqitet emri i Komunës, ndërsa me klikim mbi Komunën specifike, ju hyni drejt te të dhënat mbi atë Komunë 


What is Geoportal

Kosovo Cadastral Agency has developed Geoportal which aims to provide complete geographic information, offering wide range of geographical and textual tools to users. Geoportal is a web portal that presents geographic information from different sources in a unified form. 


I would like to comment on data an Geoportal.

The registered user has an option to comment od the data presented on Geoportal by clicking the layer "Feedback informations". Clicking this layer makes the layer active. After this, two option will be presented, respectivly to open a topic of disscussion or adresing the comment to geoportal administrator. 


Veglat dhe ndihma

Komponentë e rëndësishme e hartës janë edhe veglat për përdorim. Pët të gjitha veglat është dhënë edhe ndihma mbi mënyrën e përdorimit të atyre veglave. Ju vetëm dueht të klikoni veglën, dhe pastaj të shtypni butonin në të majtë "ndihmë" do u paraqitet përshrkimi dhe funskionet e veglës.