« Prapa

Doracaku për ofruesit e të dhënave

Për shfrytëzuesit profesional është përgatitur një manual i cili u është shpërndarë palëve të interesit përmes postës elektronike. Shfrytëzuesve joprofesional, e që supozohet të jenë më të shumtët që do të përdorin gjeoportalin u është ofruar dy lloj ndihmash. A para është përmes "Doracakut për Shfrytëzues" i cili mund të gjendet në faqen e parë të gjeoportalit (geoportal.rks-gov.net), ndërsa e dyta në vetë gjeoportalin ku në seksionin "ndihmë" është bërë përshkrimi i secilës vegël gjeometrike...

Shkarko doracakun për ofruesit e të dhënave