Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinorë

Informacioni  gjeohapësinorë është  i rëndësishëm. Informacioni lidhur me  hapësirën e lokacionit është me rëndësi. Çdo gjë ndodh diku. Nëse ne mund të kuptojmë më shumë për natyrën e një lokacioni në Tokë, ku  ndodhin gjërat, si dhe ndikimet në njerëz dhe pasuritë në atë lokacion, atëherë ne do të mund të planifikojmë më mirë, ta menaxhojmë rrezikun më mirë dhe t`i përdorim më mirë burimet tona.   (SHKAKRO STRATEGJINË)

MARRËVESHJE PËR SHKËMBIM TË TË DHËNAVE

 NDËRMJET XXX DHE XXX Palët e kësaj marrëveshje janë: XXX (I ashtuquajturi furnizuesi) dhe XXX(I ashtuquajturi përdoruesi). Duke pasur parasysh që  struktura e përbashkët dhe terminologjia e marrëveshjes mund të luajë rol në nxitjen e dispozitave të kompletit të të dhënave hapësinore dhe shërbimeve sipas kushteve  të harmonizuara. Ndërsa, duhet pasur parasysh që kushtet e kësaj licence gjithmonë duhen të jetë në harmoni me Marrëveshjen...

Doracaku për përdorimin e Gjeoportalit

Gjeoportali funksionon si pika e qasjes në informatat gjeografike të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) në Internet. Në esencë është një ëeb portal që prezanton informatat nga burime të ndryshme në mënyrë të unifikuar. Përmes Gjeoportalit, përdoruesui ka mundësi të kërkoj dhe lexoj të dhëna të cilat ruhen në bazat e të dhënave të AKK-së. Përdoruesi gjithashtu mund të porosis kopje të informatave. Të dhënat nga ofrues të tjerë gjithashtu mund të shfaqen përmes Gjeoportalit.... ...

Doracaku për ofruesit e të dhënave

Për shfrytëzuesit profesional është përgatitur një manual i cili u është shpërndarë palëve të interesit përmes postës elektronike. Shfrytëzuesve joprofesional, e që supozohet të jenë më të shumtët që do të përdorin gjeoportalin u është ofruar dy lloj ndihmash. A para është përmes "Doracakut për Shfrytëzues" i cili mund të gjendet në faqen e parë të gjeoportalit (geoportal.rks-gov.net), ndërsa e dyta në vetë gjeoportalin ku në seksionin "ndihmë" është bërë përshkrimi i secilës vegël...

Doracaku për kërkimin e parcelave

Të dhënat nga ofrues të tjerë gjithashtu mund të shfaqen përmes Gjeoportalit. Duke marrë parasysh faktin që ky shërbim është i pari i këtij lloji, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar edhe doracakë të ndryshëm për shfrytëzim të gjeoportalin, ndërsa në vijim do të paraqesim hap pas hapi, shoqëruara me foto, rreth mënyrave për kërkimin e parcelave në Gjeoportal... Shkarko doracakun për kërkimin e parcelave